088-566-4699 เข้าเว็บไซต์
093-635-3915 เข้าเว็บไซต์

Ads 1
ขนาด 200 x 248

  แนะนำบริษัทกำจัดปลวก ฉีดปลวก ที่อยู่ในเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูทั้งหมด

การเลือกบริษัทกำจัดปลวกทั้งมีและไม่มี อย. ฉะเชิงเทราการเลือกบริษัทกำจัดปลวกทั้งมีและไม่มี อย. ฉะเชิงเทรา : จังหวัดฉะเชิงเทรา

  { เข้าชม : 17034 }
ชื่อบริษัท :
การเลือกบริษัทกำจัดปลวกทั้งมีและไม่มี อย. ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ประกาศ :
Pluakclick
เบอร์ติดต่อ :
-
เบอร์แฟกซ์ :
-
E-mail :
-
Website :
http://pluakclick.com
รายละเอียด :
ปฏิกิริยาแรกของเจ้าของบ้านส่วนใหญ่หลังจากตื่นตระหนกเมื่อพบปลวก คือการโทรหาบริษัทปลวกมืออาชีพถึงแม้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ก็คุ้มค่าที่สุดเช่นกัน อัตราค่าบริการกำจัดปลวกขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ วิธีกำจัด ระยะเวลาการให้บริการเป็นสำคัญ สำหรับที่อยู่อาศัยมีราคาค่าบริการตั้งแต่ 3,000 ถึง 50,000 บาท/ปี(หรือต่อครั้ง)แล้วแต่กรณี สำหรับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงบริษัทกำจัดปลวกอาจเป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสมที่สุด แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถฆ่าปลวกได้ด้วยตัวเอง มีวิธีการกำจัดแบบ DIY ที่ราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าและกำจัดอาณานิคมปลวก ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของปลวกจากสถิติมีเพียง 4% เท่านั้นที่ใช้วิธีการกำจัดปลวกด้วย DIY ที่ประสบความสำเร็จซึ่งหมายความว่าในฆ่าปลวก DIY นั้นไม่ทันต่อความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพน่าจะดีกว่าเป็นอย่างมาก แต่การเลือกใช้บริการจากบริษัทปลวกนี้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นกัน มีบริษัทปลวกที่เกิดขึ้นใหม่ง่ายตายเร็ว มีบริษัทปลวกมืออาชีพที่ไร้ยางอายหรือไร้ฝีมือมากมายในตลาดกำจัดปลวก

การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ๆ กฎหมายได้กำหนดให้ บริษัท หรือ สถานประกอบการ ต้องขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในปัจจุบัน มีการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบควบคุมการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ ผู้อยู่อาศัย โดยคุณสมบัติของผู้ควบคุมต้องมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่ อย. กำหนด โดย อย. เป็นหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้กำหนดให้การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขออนุญาต ส่วนกรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องแจ้งการดำเนินการ นอกจากนี้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่มีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างกำจัดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญ ตามบ้านเรือน อาคารสถานที่ ในเขตกรุงเทพมหานครต้องขออนุญาตต่อกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย อย. สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ส่วนภูมิภาคยื่นขอต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ซึ่ง อย. ได้มอบอำนาจดำเนินงานในส่วนของใบอนุญาต ฯ และใบรับแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจพบการประกอบการ ใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่ไม่ได้ขออนุญาตหรือแจ้งการดำเนินการอย่างถูกต้อง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่ขออนุญาต และจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีที่ไม่แจ้งการดำเนินการ
สำหรับผู้บริโภค ในการเลือกใช้บริการการกำจัดแมลงและสัตว์อื่น เช่น กำจัดปลวก แมลง หนู มีแนวทางในการพิจารณาและปฏิบัติ ดังนี้
- ขอดูเอกสารจากผู้ประกอบการที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จาก อย. ซึ่งจะทำให้ทราบถึง ชื่อ ที่ตั้ง ผู้ให้บริการ รวมถึงรายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ในการให้บริการอย่างถูกต้อง
- ขอดูเอกสารผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
- ขอเอกสารหนังสือสัญญาการให้บริการ ผู้ให้บริการต้องทำสัญญาการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ที่มีการะบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้ เช่น คำเตือน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ เอกสารคำแนะนำความปลอดภัย ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ต้องติดฉลากและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. ฉลากมีข้อความแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- สังเกตการปฏิบัติงานว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลาก ทั้งแมลงเป้าหมาย อัตราส่วนผสมการใช้งาน เครื่องมือ วิธีการที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ หากพบเห็นการให้บริการรับจ้างกำจัดปลวกและแมลงและสัตว์อื่นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือพบสถานประกอบการดังกล่าวที่ไม่ได้ขออนุญาต สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ได้ที่ สายด่วน อย. 1556 และในส่วนภูมิภาคแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่

ก่อนเลือกใช้บริการบริษัทปลวกมืออาชีพมีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ คุณควรศึกษา เช่น ข้อมูลที่บริษัทปลวกนำเสนอ ตรวจสอบใบรับรองคุณสมบัติ อ่านความคิดเห็น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการรับประกันผลงาน แผนปฏิบัติงานปกติและเร่งด่วน การตรวจสอบผลการรักษาในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อตกลงของการกำจัดปลวกในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ การควบคุมการปฏิบัติงานควรดำเนินการโดยผู้ควบคุมแมลงที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ ข้อพิจารณาอื่นมีความจำเป็นหรือไม่บริษัทปลวกที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ควรจะได้ออกใบรับประกันผลงานภายหลังการกำจัด ปัญหาปลวกขึ้นบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรรีบจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะถ้าปล่อยเอาไว้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ พวกมันก็สามารถทำลายบ้านของคุณได้ทั้งหลัง การมองหาบรรดาบริษัทรับกำจัดปลวกจึงถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีบริการกำจัดปลวก ราคาทั้งถูกและแพงอยู่หลายแห่ง แต่การจะเลือกว่าควรใช้บริการกับแห่งไหนก็ต้องมีหลักที่เหมาะสมเช่นกัน เพื่อให้การกำจัดปลวกของคุณได้ผลตามที่คาดหวังเอาไว้ และไม่มีสัตว์ร้ายตัวนี้มากวนใจอีก ก่อนเลือกใช้บริการกำจัดปลวก ต้องพิจารณาอะไรบ้าง ขั้นตอนการเลือกบริการกำจัดปลวก
1. มีพื้นที่ให้บริการใกล้บ้านเป็นหลัก เพราะการกำจัดปลวกที่ดียิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผล เนื่องจากหากปล่อยเอาไว้นาน ๆ ปลวกจะยิ่งกัดกินไม้และทำลายบ้านของคุณไปเรื่อย ๆ ดังนั้นเน้นพื้นที่ให้บริการครอบคลุมบริเวณบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการให้จัดการเอาไว้ก่อนดีที่สุด
2. วิธีที่จะเลือกใช้งาน จริง ๆ แล้วเหล่าผู้ให้บริการนั้นจะมีวิธีกำจัดปลวกที่หลากหลาย ให้เลือกดูว่าวิธีไหนที่เหมาะกับบ้านของคุณมากที่สุด หรืออาจขอคำแนะนำจากผู้ให้บริการได้ว่าจะเลือกวิธีใดจึงทำให้ปลวกตายสนิท ไม่กลับมากวนใจ และเหมาะกับพื้นที่
3. ผลงานที่ผ่านมา ข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการกำจัดปลวก ราคาถูกเลยก็ว่าได้ เพราะควรดูจากผลงานที่ผ่าน ๆ มาว่ามีเสียงตอบรับดีแค่ไหน วิธีง่าย ๆ คือ ให้เข้าไปดูผลงานเก่า ๆ ที่บริษัทเคยลงเอาไว้ รวมถึงลองมองหารีวิวจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นอย่างไรบ้าง หากส่วนใหญ่บอกว่าใช้บริการแล้วปลวกหายสนิท แบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาตามมาภายหลังอย่างแน่นอน
4. คำว่าถูก คือต้องคุ้มค่า อยากขออธิบายเกี่ยวกับการใช้บริการกำจัดปลวก ราคาถูก กันสักนิด คำว่าถูกในที่นี่อย่ามองแค่เรื่องตัวเลข เรื่องราคา มุ่งแต่จะประหยัดเงินเอาไว้ก่อน แต่ต้องมองเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลัก เช่น เจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการอย่างรวดเร็ว, มีวิธีกำจัดที่เหมาะสมกับพื้นที่, ให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันปลวกไม่ให้กลับมาอีก ฯลฯ บางครั้งการเลือกใช้บริการอาจมีราคาแพงกว่าเจ้าอื่นเล็กน้อย แต่หากเทียบกับการบริการที่คุณจะได้รับแล้วมีความคุ้มค่า นั่นคือสิ่งที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าดีกว่าหลายเท่า

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะเห็นว่าบริการกำจัดปลวกราคาถูกนั้นมีปัจจัยที่ควรพิจารณา สำหรับใครที่กำลังมองหาบริการรับกำจัดปลวกที่ได้คุณภาพ ให้บริการกำจัดปลวกครบวงจร มีบริการเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรี ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ การันตีปลวกหาย ตายสนิทยกรัง และยังมีบริการกำจัดสัตว์รบกวนอื่น ๆ อีกด้วย ทั้ง หนู มด แมลงสาบ ผลงานดีไม่มีผิดหวังแน่นอน
Pluakclick รวมบริษัทบริการกำจัดปลวก ใน ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ บางคล้า บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์ แปลงยาว พนมสารคาม ราชสาส์น สนามชัย คลองเขื่อน แปดริ้ว
ยากำจัดปลวก, ระบบ/ วิธีกำจัดปลวก :
-
ราคากำจัดปลวก :
-
ลูกค้าอ้างอิง :
-
ที่ตั้ง :
เขต/ อำเภอ :
เมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด :
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ :
-
แก้ไขล่าสุด :
28 สิงหาคม 2564  00:36:58
Tags :
-